top of page

Regulamin

 1. Postanowienia Ogólne

 2. Świadczenie usług elektronicznych

 3. Rejestracja użytkowników klientów.

 4. Dostawa

 5. Płatność

 6. Prawa odstąpienia od umowy

 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 8. Postanowienia Ogólne

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z  powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje  warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
  GALERIA MOYA Magdalena Kucharska
  ul. Ks. Witolda 2
  50-202 Wrocław
  galeriamoya@gmail.com
  NIP: 7511366036
  www.galeriamoya.pl
  Tel.+48 609 473 105

 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

  1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

  2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

  3. Newsletter

 6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. Komputer z dostępem do Internetu;

  2. Dostęp do poczty elektronicznej.

  3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

  4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

 7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta

 8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 9. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 10. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i  dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający  funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej

Świadczenie usług elektronicznych

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

   1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym  następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer  telefonu kontaktowego oraz Hasło.

  2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka)

 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

  1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

  2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być
   złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z  zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

  4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony Przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

  5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

Rejestracja użytkownika

 1. Bezpłatna rejestracja użytkownika poprzez wypełnienie zamieszczonego na stronie sklepu formularza umożliwia ale nie warunkuje złożenia zmówienia.

 2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Rejestracji mogą również dokonać osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami polskiego prawa.

 3. Warunkiem zawarcia umowy jest podanie podczas rejestracji poprawnych i zgodnych z prawdą danych.

 4. Dane osobowe naszych klientów gromadzone są przez www.bizuteria.galeriamoya.pl zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833). Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez www.bizuteria.galeriamoya.p

Dostawa

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

 2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

  1. transportem własnym lub za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

 3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika

Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

  2. płatności elektroniczne

 2. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul.ks.Witolda 2, 50-202 Wrocław lub adres e-mail:  galeriamoya@gmail.com                                           

 2. Termin czternastu dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.                                                                                 

 3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
   warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul.ks.Witolda 2; 50-202 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeriamoya@gmail.com

  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.

  4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z  tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 
   Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
   konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres ul.ks.Witolda 2; 50-202 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeriamoya@gmail.com

  2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni.

  3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym

Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się łączenia promocji i rabatów w www.bizuteria.galeriamoya.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271) oraz inne przepisy prawa polskiego.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

bottom of page